لوکیشن نابودی...

درخواست حذف این مطلب


همیشه در سناریو های ذهنیم برای آزادسازی قدس و نابود # دنبال لوکیشنی می گشتم
که همه شان به آن پناه بیاورند و بتوان با هم گیرشان آورد.
لوکیشنی که یکی از اه حمله باشد
حالا پیدایش
ع هایش را به خاطر میسپارم
و تک تکشان را در سناریو ها وارد میکنم

میدانی
آزاد سازی #قدس
بدون فتح سفارت #
مزه نمی داد
یک جوریی بود
انگار که کار ناقص میماند


پ ن:
مراقب باش جا نمانی...
پ ن:
مسیرم از حرم است
قدس را هدف دارم
پ ن:
جای عزالدین خالی
برای دیدن این روزها
#فلسطین
#غزه